Netwerk

Het Huis van het Kind is een open netwerkorganisatie, waar meer dan 400 netwerkpartners in vertegenwoordigd zijn, om de noden van gezinnen in al hun diversiteit zo goed mogelijk te capteren.

Naast de open netwerkvergaderingen, netwerklunches, dialooggroepen, klankbordgroepen,.. zijn een beperkter aantal organisaties ‘lid’ van de algemene vergadering van de netwerk-vzw, zoals onderstaande tekening illustreert.

Open netwerkorganisatie

Het ‘netwerk gezinsondersteuning’ bestaat uit een brede vertegenwoordiging van diverse sectoren die actief zijn in gezinnen, o.a. onderwijs, kinderopvang, gezinsondersteuning, hulpverlening, buurt- en opbouwwerk, politie… Het is een zeer open netwerk dat steeds in uitbreiding is.

Het netwerk gezinsondersteuning fungeert als netwerkklankbord en -facilitator, door de noden van Leuvense gezinnen en/of partnerorganisaties te capteren en hier via samenwerking projecten of acties rond te ondernemen en partnerorganisaties informeel samen te brengen. Uiteraard nemen niet al deze organisaties even actief deel aan alle vergaderingen, maar engageren ze zich naargelang het besproken thema of de beoogde doelgroep.

Dialooggroepen

Sinds 2018 werd gestart met een nieuw tussenniveau in de vorm van een dialooggroep ‘zwangerschap, baby & peuter’, een dialooggroep ‘kleuter en lagere school’ en een dialooggroep ‘tiener en jongvolwassene’. Deze dialooggroepen hebben als doel multidisciplinair en intersectoraal ontmoeting en netwerking te realiseren tussen diverse partnerorganisaties, advies te geven aan de stuurgroep en aan partnerorganisaties, en op een innovatieve manier leemtes op te vullen van onderuit.

In 2023 werden de volgende dialooggroepen georganiseerd:

 • 26/1/2023: Dialooggroep ZBP – Lezing ‘Born in Belgium’ + bezoek aan het Reuzenhuis
 • 9/5/2023: Dialooggroep ZBP – Gezinnen van andere origine ondersteunen
 • 12/6/2023: Dialooggroep KLS – Opgroeien in veiligheid
 • 14/09/2023: Dialooggroep TJV – Fietstocht op de lijn van preventie en justitie
 • 17/10/2023: Dialooggroep ZBP – Opgroeien in veiligheid
 • 16/11/2023: Dialooggroep TJV – Met jongeren aan de praat

De dialooggroepen worden getrokken door diverse trekkers die ook afgevaardigd zijn in de stuurgroep. De volgende trekkers engageerden zich in 2023:

Trekkers dialooggroep zwangerschap, baby, peuter: Sylvia De Ryck – UZLeuven / Parel; Liesbeth Lemmens – De Bakermat vzw; Katrijn Vanduffel & Tine Vandamme –Opgroeien; Bobo Wong – Wigwam vzw; Sien Knapen – CIG De Shelter; Heidi Van Hentenrijk – opvang baby’s en peuters; Murielle Mattelaer – stad Leuven / Huis van het Kind Leuven; Hanne Gijbels – Home Start Domo Leuven. De trekkersgroep ZBP kwam 5 x samen in 2023.

Trekkers dialooggroep kleuter, lagere school: Murielle Mattelaer – stad Leuven / Huis van het Kind Leuven; Els Vandezande – Huis van het Kind Leuven; Nathalie Bressinck - Buurtwerk 't Lampeke, Kinderwerking Fabota; Ilse Luysterborg - Ferm Kinderopvang; Sarah Sabbe - CKG De Schommel; Sarah Ceustermans - Home-Start Domo Leuven; Tinne Van Wesemael - stad Leuven / Jeugd; Sarah Blokken – Gezinswerking Wijland, de Ruimtevaart. De trekkersgroep KLS kwam xx samen in 2023.[MM1]

Trekkers dialooggroep tiener, jongvolwassenen: Hilde De Vadder – Huis van het Kind Leuven; Sieg Pauwels – De Wissel vzw; Marleen Jans – Ankerpunt vzw; Mark Neyens - CGG Passant; Philippe Jacobs - CAW Oost-Brabant; Ilse Beck en Sofie Lauwerier– VCLB; Linda Van Rompuy – TEJO Leuven vzw; Els Heethem - SML; Murielle Mattelaer - HVHK en stad Leuven en naargelang de agenda Riena Exelmans – Mijn Leuven; Karin Jacobs – stad Leuven afdeling onderwijs, Heidi Du Laing – afdeling Samenleven. De trekkersgroep TJV kwam 4 x samen in 2023.

Met al deze trekkers werd ook in 2023 (27 juni) een denkdag georganiseerd.

Bestuursorgaan

Tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren: interne vzw-aangelegenheden (personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid, huisvesting, financiën). De strategische beleidslijnen worden uitgetekend in samenwerking met de stuurgroep en de dialooggroepen. De raad van bestuur van netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven bestaat in 2023 uit 8 bestuurders: voorzitter Bieke Verlinden – schepen stad Leuven; Lieven Verlinde – Buurtwerk ’t Lampeke; Erik Damen – Opgroeien; Luc Deneffe – De Wissel vzw; Brigiet Croes – onafhankelijk – Katelijne Decannière – MFC Combo en Ann Ghilain – CAW Oost-Brabant. Er waren 4 bijeenkomsten in 2023.

Stuurgroep

De stuurgroep denkt na over de beleidsmatige, overkoepelende, strategische uitbouw van aanbod voor gezinnen en alle samenwerkingsopportuniteiten onder het netwerk-verband ‘Huis van het Kind Leuven’ samen met de (trekkers van de) dialooggroepen en de raad van bestuur. Centraal hierbij zijn de begrippen organisatie-overstijgend, lange termijnperspectief, helikopterperspectief,.. De stuurgroep volgt de werkgroepen op en bereidt overkoepelende Netwerkmomenten Gezinsondersteuning en ‘netwerklunches’ voor.

In 2023 bestaat de groep uit 11 stuurgroepleden: Heidi Vanhentenrijk (afgevaardigd vanuit dialooggroep zwangerschap, baby, peuter); Katrijn Vanduffel (afgevaardigd vanuit dialooggroep zwangerschap, baby, peuter); Hilde De Vadder (afgevaardigd vanuit dialooggroep tieners en jongvolwassenen); Marleen Jans (afgevaardigd vanuit dialooggroep tieners en jongvolwassenen); Lieven Verlinde (afgevaardigd vanuit raad van bestuur); Brigiet Croes (afgevaardigd vanuit raad van bestuur); Murielle Mattelaer (afgevaardigd als coördinator van de netwerk-vzw en als vertegenwoordiger vanuit de drie dialooggroepen), Annemie Clerckx (afgevaardigd vanuit OCMW), Sarah Sabbe (afgevaardigd vanuit de dialooggroep kleuters en lagere schoolkinderen), Hanne Gijbels (afgevaardigd vanuit de dialooggroep kleuters en lagere schoolkinderen). De stuurgroep kwam in 2023 4x samen.

Algemene vergadering

De algemene vergadering van ‘Huis van het Kind Leuven’ bestaat uit leden van de netwerk-vzw en een aantal waarnemers. Deze komt 1 keer per jaar samen. Er is gekozen voor een minimale invulling van de rol van de Algemene Vergadering. Voor inhoudelijke verdieping is deelname aan de dialooggroepen of de stuurgroep aanbevolen. In 2022 waren er 30 leden, waarvan één onafhankelijk lid: Stad Leuven; CAW Oost-Brabant; Buurtwerk ‘t Lampeke vzw; MFC Combo; Amber Vzw; onafhankelijk lid Brigiet Croes, Gezinsbond; Bakermat vzw; INLOOPteam de Mobil vzw; Wigwam vzw; UZ Leuven/Parel; Wiegwijs vzw ; CLB GO! Leuven; VCLB Leuven ; CKG De Schommel; Home-Start Domo Leuven; SpeelOdroom vzw; De Ruimtevaart vzw; Sporen vzw; De Wissel vzw; SAAMO Vlaams-Brabant; Thuiszorg & Kraamzorg Ferm; Centrum voor Kinderopvang Leuven; Monte Rosa vzw; Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel; het Ankerpunt, solidaire kruidenier ‘het Perron’, Odos vzw, Tejo Leuven vzw, Alba vzw en Stapje in de Wereld vzw. De waarnemers: OCMW Leuven en Opgroeien.

Netwerklunches en rondleidingen

We organiseerden in 2023 ook 25 toelichtingen over Huis van het Kind of rondleidingen in Huis van het Kind waar we ook het achterliggende netwerk uitgebreid belichten, of lichtten we de netwerk-vzw en haar organisaties toe bij partnerorganisaties. Hiermee werden in 2023 383 personen bereikt.

Op vraag van netwerkpartners of op eigen initiatief, organiseerden we of faciliteerden we in 2023 ook nog een aantal netwerkbijeenkomsten gericht op projecten, subgroepen (vb. klankbordgroep bijzondere zorg, netwerklunch nieuwkomergezinnen) of thema’s (vb. huisvesting voor gezinnen in Leuven).

 • 16/02/2023: Netwerkmoment meertaligheid
 • 28/03/2023: Netwerklunch nieuwkomers in Leuven
 • 19/09/2023: Netwerklunch Buddy@home : huiswerkbegeleiding aan huis
 • 9/11/2023: Netwerkmoment vrijetijdsparticipatie
 • 28/11/2023: Klankbordgroep bijzondere zorg : autisme
 • 29/11/2023: Netwerkmoment taalbeleid
 • 8/12/2023: Netwerkmoment een netwerk van bijzondere zorg voor ondersteuning op maat

Verder maakten we de netwerklunches van GBO Leuven (o.m. budget, kinderopvang, handicap,..) bekend bij onze netwerkpartners.

Ambassadeur voor Leuvense gezinnen binnen andere overlegorganen

Als Huis van het Kind nemen we binnen andere netwerkverbanden een kruispunt- of knooppuntfunctie op, als ambassadeur voor de Leuvense gezinnen in al hun diversiteit en specifiek voor de kwetsbare gezinnen. We geven in deze netwerkoverleggen aandacht aan signalen die wij van gezinnen krijgen. We bouwen bruggen met andere sectoren / netwerken, om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen met al hun vragen voor een ruime ondersteuning terecht kunnen, vb. met de socioculturele sector, sportverenigingen, de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, de paramedische beroepen,..

Vanuit die insteek sloten we in 2023 aan bij ‘extern overleg’ waar we nu eens een actieve trekkende rol spelen (linkerkolom), dan weer deelnemen naargelang de agenda of ad hoc. Het gaat over overleg omtrent de Eerstelijnszone Leuven, SOM samen onderwijs maken, Leuven, stedelijke adviesraad kinderopvang, Yuneco, netwerkmoment vrijetijd ism kerngroep vrijetijdsparticipatie, lokaal sociaal beleid en Geïntegreerd Breed Onthaal... zoals geïllustreerd wordt in onderstaande afbeelding.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.