Missie en jaarverslag

Missie en jaarverslag

Het doel van het Huis van het Kind is beschreven in de missie. Meer informatie over de concrete acties die daaruit voortvloeien, kan je nalezen in het jaarverslag.

Missie

De veranderde maatschappelijke en gezinscontext (o.a. kleinere familienetwerken, de afname van sociale ondersteuning, het wegvallen van traditionele opvoedings- en gezinsmodellen, de hoge verwachtingspatronen van ouders; de verschillende 'waarheden' die omtrent opvoeding verspreid worden, enz.) maken opvoeden moeilijker en complexer en leiden tot een grotere behoefte aan ondersteuning.  Uit onderzoek blijkt dat ouders liefst in de eigen omgeving op zoek gaan naar een luisterend oor, een geruststellend gesprek of advies bij een specifieke vraag. Ook toont onderzoek aan dat ouders met een steunbehoefte daarop niet altijd een adequaat antwoord vinden: ofwel vinden ze geen steun, ofwel voelen ze zich door de aangeboden ondersteuning niet geholpen.

Daarom wil de netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven samen met alle partners werken aan de uitbouw van een ondersteunend aanbod voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Dit aanbod moet steunen op de volgende kernpunten:

  • uitgebreid en sterk,
  • gestroomlijnd,
  • laagdrempelig,
  • vraaggestuurd,
  • participatief,
  • en behoeftedekkend. 

Jaarverslag

2019 was een succesvol jaar. Samen met al onze partnerorganisaties werd het bestaande ondersteuningsaanbod gecontinueerd of waar nodig verder uitgebouwd. Ook werden nieuwe projecten opgestart om leemtes in het aanbod op te vullen. We waren talrijk aanwezig op plekken waar veel ouders komen (bijv. Rode Hond, Winterspeeltuin) om nog meer gezinnen te bereiken. We namen deel aan trajecten om stil te staan bij de impact van wat we samen doen. Er werd veel aandacht besteed aan de verdere uitbouw en de kwalitatieve ondersteuning van de groeiende vrijwilligersploeg. Er werd bijkomende financiering gezocht om vernieuwende ideeën te realiseren. Al deze zaken konden we enkel realiseren dankzij het denk- en doewerk van ons gemotiveerde team, onze grote vrijwilligersploeg en onze partnerorganisaties die elke dag opnieuw gezinnen ondersteunen en bovendien ook actief deelnemen aan werkgroepen, netwerklunches, netwerkmomenten, stuurgroepen en raad van bestuur. Dankzij hen als ambassadeurs van ons Huis van het Kind slaagden we erin om ook in 2019 ons Huis op de kaart te blijven zetten! De ambitie voor 2020 blijft groot: nog meer inzetten op projecten in lokale samenwerking en het bereiken van nog meer gezinnen.

Downloads
Jaarverslag 2019(pdf, 9.79 MB)
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.